دسته‌ها
دپارتمان دامداری صنعتی محلول CMT

مایع CMT

مایع CMT مایع سی ام تی (تست شیر لهستانی)

مایع سی ام تی (مایع cmt)
اساس کار سی ام تی
این تست بسیار کار ساده و ارزانی است
این تست سبب شنایایی گاوهای دچار ورم بالینی و تحت بالینی  می گردد
برای شناسایی گاوهای دچار ورم این تست باید در هر گاو و برای هر کارتیه انجام شود
اساس کار این تست ،شناسایی کمی سلولهای سوماتیک است
سلولهای سوماتیک شامل 75%گلوبول سفید ،25%سلولهای پوششی و ترشحی می باشد
این سلولها غالبا مرده هستند
تعداد این سلولها در هنگام ورم پستان افزایش می یابند
ورم پستان می تواند میکروبی ،فیزیولوژیکو یا فیزیکی باشد
میزان مخلوط کرده مایع سی ام تی با شیر برابر است 2-3سی سی مایع سی ام تی با 2-3 سی سی شیر